جفت ارزها
جفت ارزها

 لیست ارزهای قابل معامله در بروکر 

لوریج برای ارزها  قابل انتخاب و بین 1 تا 1000 می باشد.

ساعت باز شدن پلتفرم 1:05 صبح دوشنبه  و ساعت بسته شدن بازار در ساعت 1 صبح شنبه به وقت دبی می باشد.

 


S. No Instrument Name Symbol Name Lot Size Tick Size Tick Value (USD) (Based on example price) Example Price Minimum Traded Lot Margin (200 Leverge) Margin (500 Leverge) Quoted CCY
1 Australian Dollar vs. Canadian Dollar forex AUD forex CAD forex AUD forex CAD AUD/CAD 100000AUD 0.0001 7.5269 1.00678 0.01 0.50% 0.20% CAD
2 Australian Dollar vs. Swiss Franc forex AUD forex CHF forex AUD forex CHF AUD/CHF 100000AUD 0.0001 10.2539 0.73909 0.01 0.50% 0.20% CHF
3 Australian Dollar vs Japanese Yen forex AUD forex forex JPY forex AUD forex JPY AUD/JPY 100000AUD 0.01 9.0140 84.023 0.01 0.50% 0.20% JPY
4 Australian Dollar vs. New Zealand Dollar forex AUD forex NZD forex AUD forex NZD AUD/NZD 100000AUD 0.0001 7.2045 1.05152 0.01 0.50% 0.20% NZD
5 Australian Dollar vs. US Dollar forex AUD forex USD forex AUD forex USD AUD/USD 100000AUD 0.0001 10.0000 0.75748 0.01 0.50% 0.20% USD
6 Canadian Dollar vs. Swiss Franc forex CAD forex CHF forex CAD forex CHF CAD/CHF 100000CAD 0.0001 10.2539 0.73388 0.01 0.50% 0.20% CHF
7 Canadian Dollar vs. Japanese Yen forex CAD forex forex JPY forex CAD forex JPY CAD/JPY 100000CAD 0.01 9.0140 83.457 0.01 0.50% 0.20% JPY
8 Swiss Franc vs. Japanese Yen forex CHF forex forex JPY forex CHF forex JPY CHF/JPY 100000CHF 0.01 9.0140 113.697 0.01 0.50% 0.20% JPY
9 Euro vs. Australian Dollar forex EUR forex AUD forex EUR forex AUDEUR/AUD 100000EUR 0.0001 7.5748 1.47101 0.01 0.50% 0.20% AUD
10 Euro vs. Canadian Dollar forex EUR forex CAD forex EUR forex CAD EUR/CAD 100000EUR 0.0001 7.5269 1.48099 0.01 0.50% 0.20% CAD
11 Euro vs. Swiss Franc forex EUR forex CHF forex EUR forex CHF EUR/CHF 100000EUR 0.0001 10.2539 1.08713 0.01 0.50% 0.20% CHF
12 Euro vs. Czech Republic, Koruny forex EUR forex CZK forex EUR forex CZK EUR/CZK 100000EUR 0.001 4.2473 26.2549 0.01 0.50% 0.20% CZK
13 Euro vs. British Pound forex EUR forex GBP forex EUR forex GBP EUR/GBP 100000EUR 0.0001 12.7531 0.87399 0.01 0.50% 0.20% GBP
14 Euro vs. Hungary, Forint forex EUR forex HUF forex EUR forex HUF EUR/HUF 100000EUR 0.01 3.6585 308.127 0.01 0.50% 0.20% HUF
15 Euro vs. Japanese Yen forex EUR forex forex JPY forex EUR forex JPY EUR/JPY 100000EUR 0.01 9.0140 123.637 0.01 0.50% 0.20% JPY
16 Euro vs. Norway, Kroner forex EUR forex NOK forex EUR forex NOK EUR/NOK 100000EUR 0.0001 1.1751 9.48552 0.01 0.50% 0.20% NOK
17 Euro vs. New Zealand Dollar forex EUR forex NZD forex EUR forex NZD EUR/NZD 100000EUR 0.0001 7.2045 1.54697 0.01 0.50% 0.20% NZD
18 Euro vs. Poland, Zlotych forex EUR forex PLN forex EUR forex PLN EUR/PLN 100000EUR 0.0001 2.6342 4.23328 0.01 0.50% 0.20% PLN
19 Euro vs. Sweden, Kronor forex EUR forex SEK forex EUR forex SEK EUR/SEK 100000EUR 0.0001 1.1428 9.75541 0.01 0.50% 0.20% SEK
20 Euro vs. Turkey, New Lira forex EUR forex TRY forex EUR forex TRY EUR/TRY 100000EUR 0.0001 2.8456 3.92202 0.01 0.50% 0.20% TRY
21 Euro vs. US Dollar forex EUR forex USD forex EUR forex USD EUR/USD 100000EUR 0.0001 10.0000 1.11448 0.01 0.50% 0.20% USD
22 British Pound vs. Australian Dollar forex GBP forex AUD forex GBP forex AUD GBP/AUD 100000GBP 0.0001 7.5748 1.68285 0.01 0.50% 0.20% AUD
23 British Pound vs. Canadian Dollar forex GBP forex CAD forex GBP forex CAD GBP/CAD 100000GBP 0.0001 7.5269 1.69438 0.01 0.50% 0.20% CAD
24 British Pound vs. Swiss Franc forex GBP forex CHF forex GBP forex CHF GBP/CHF 100000GBP 0.0001 10.2539 1.2439 0.01 0.50% 0.20% CHF
25 British Pound vs. Japanese Yen forex GBP forex forex JPY forex GBP forex JPY GBP/JPY 100000GBP 0.01 9.0140 141.513 0.01 0.50% 0.20% JPY
26 British Pound vs. New Zealand Dollar forex GBP forex NZD forex GBP forex NZD GBP/NZD 100000GBP 0.0001 7.2045 1.76974 0.01 0.50% 0.20% NZD
27 British Pound vs. US Dollar forex GBP forex USD forex GBP forex USD GBP/USD 100000GBP 0.0001 10.0000 1.27531 0.01 0.50% 0.20% USD
28 New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar forex NZD forex CAD forex NZD forex CAD NZD/CAD 100000NZD 0.0001 7.5269 0.95724 0.01 0.50% 0.20% CAD
29 New Zealand Dollar vs. Swiss Franc forex NZD forex CHF forex NZD forex CHF NZD/CHF 100000NZD 0.0001 10.2539 0.70264 0.01 0.50% 0.20% CHF
30 New Zealand Dollar vs. Japanese Yen forex NZD forex forex JPY forex NZD forex JPY NZD/JPY 100000NZD 0.01 9.0140 79.937 0.01 0.50% 0.20% JPY
31 New Zealand Dollar vs. Singapore, Dollars forex NZD forex SGD forex NZD forex SGD NZD/SGD 100000NZD 0.0001 7.2267 0.99698 0.01 0.50% 0.20% SGD
32 New Zealand Dollar vs. US Dollar forex NZD forex USD forex NZD forex USD NZD/USD 100000NZD 0.0001 10.0000 0.72045 0.01 0.50% 0.20% USD
33 US Dollar vs. Canadian Dollar forex USD forex CAD forex USD forex CAD USD/CAD 100000USD 0.0001 7.5269 1.32857 0.01 0.50% 0.20% CAD
34 US Dollar vs. Swiss Franc forex USD forex CHF forex USD forex CHF USD/CHF 100000USD 0.0001 10.2539 0.97524 0.01 0.50% 0.20% CHF
35 US Dollar vs. Czech Republic, Koruny forex USD forex CZK forex USD forex CZK USD/CZK 100000USD 0.001 4.2473 23.5442 0.01 0.50% 0.20% CZK
36 US Dollar vs. Denmark, Kroner forex USD forex DKK forex USD forex DKK USD/DKK 100000USD 0.0001 1.4994 6.66937 0.01 0.50% 0.20% DKK
37 US Dollar vs. Hong Kong, Dollars forex USD forex HDK forex USD forex HKD USD/HKD 100000USD 0.0001 1.2818 7.80134 0.01 0.50% 0.20% HKD
38 US Dollar vs. Hungary, Forint forex USD forex HUF forex USD forex HUF USD/HUF 100000USD 0.01 3.6585 273.337 0.01 0.50% 0.20% HUF
39 US Dollar vs. Japanese Yen forex USD forex forex JPY forex USD forex JPY USD/JPY 100000USD 0.01 9.0140 110.938 0.01 0.50% 0.20% JPY
40 US Dollar vs. Norway, Kroner forex USD forex NOK forex USD forex NOK USD/NOK 100000USD 0.0001 1.1751 8.50971 0.01 0.50% 0.20% NOK
41 US Dollar vs. Poland, Zlotych forex USD forex PLN forex USD forex PLN USD/PLN 100000USD 0.0001 2.6342 3.79623 0.01 0.50% 0.20% PLN
42 US Dollar vs. Sweden, Kronor forex USD forex SEK forex USD forex SEK USD/SEK 100000USD 0.0001 1.1428 8.75045 0.01 0.50% 0.20% SEK
43 US Dollar vs. Singapore, Dollars forex USD forex SGD forex USD forex SGD USD/SGD 100000USD 0.0001 7.2267 1.38375 0.01 0.50% 0.20% SGD
44 US Dollar vs. Turkey, New Lira forex USD forex TRY forex USD forex TRY USD/TRY 100000USD 0.0001 2.8456 3.5142 0.01 0.50% 0.20% TRY
45 US Dollar vs. Lesotho, South Africa Rand forex USD forex ZAR forex USD forex ZAR USD/ZAR 100000USD 0.0001 0.7757 12.8914 0.01 0.50% 0.20% ZAR
46 US Dollar vs. Russian Ruble forex USD forex RUB forex USD forex RUB USD/RUB 100000USD 0.0001 0.1729 57.848 0.01 3.00% 1.20% RUB
47 US Dollar vs. China Offshore forex USD forex CNH forex USD forex CNH USD/CNH 100000USD 0.0001 1.4687 6.80868 0.01 3.00% 1.20% CHN
48 Euro vs Danish Krone forex EUR forex DKK forex EUR forex DKK EUR/HKD 100000EUR 0.0001 1.4994 7.43501 0.01 10% 4% DKK
49 Euro vs Singapore Dollar forex EUR forex SGD forex EUR forex SGD EUR/SGD 100000EUR 0.0001 7.2267 1.54261 0.01 10% 4% SGD
50 Euro vs Lesotho, South Africa Rand forex EUR forex ZAR forex EUR forex ZAR USD/ZAR 100000EUR 0.0001 0.7757 14.3666 0.01 0.50% 0.20% ZAR
51 Euro vs. Hong Kong, Dollars forex EUR forex HDK forex EUR forex HKD EUR/HKD 100000EUR 0.0001 1.2818 8.69337 0.01 0.50% 0.20% HKD
52 British Pound vs Singapore Dollar forex GBP forex SGD forex GBP forex SGD GBP/SGD 100000GBP 0.0001 7.2267 1.76492 0.01 10% 4% SGD
53 Great Britain Pound vs Hungarian Forint forex GBP forex HUF forex GBP forex HUF GBP/HUF 100000GBP 0.01 3.6585 352.406 0.01 3% 1.20% HUF
54 Great Britain Pound vs Norwegian Krone forex GBP forex NOK forex GBP forex NOK GBP/NOK 100000GBP 0.0001 1.1751 10.8531 0.01 1.50% 0.60% NOK
55 Great Britain Pound vs Swedish Krona forex GBP forex SEK forex GBP forex SEK GBP/SEK 100000GBP 0.0001 1.1428 11.1616 0.01 1.50% 0.60% SEK
56 Great Britain Pound vs Turkish Lira forex GBP forex TRY forex GBP forex TRY GBP/TRY 100000GBP 0.0001 2.8456 4.48597 0.01 3% 1.20% TRY
57 Great Britain Pound vs. Lesotho, South Africa Rand forex GBP forex ZAR forex GBP forex ZAR GBP/ZAR 100000GBP 0.0001 0.7757 16.4383 0.01 0.50% 0.20% ZAR
58 US Dollar Vs Mexican Peso forex USD forex MXN forex USD forex MXN USD/MXN 100000USD 0.0001 0.5534 18.0711 0.01 3% 1.20% MXN