فارکس

جفت ارزها

 لیست ارزهای قابل معامله در بروکر 

لوریج برای ارزها  قابل انتخاب و بین 1 تا 1000 می باشد.

ساعت باز شدن پلتفرم 1:05 صبح دوشنبه  و ساعت بسته شدن بازار در ساعت 1 صبح شنبه به وقت دبی می باشد.

 


 No Instrument Name Symbol Name Lot Size  Tick Size Tick Value (USD)
(Based on example price)
Example Price Minimum Traded Lot Margin(200 Leverge) Margin(500 Leverge) Quoted CCY
1 Australian Dollar vs. Canadian Dollar forex AUDforex CADAUD/CAD 100000 AUD 0.0001 9.18 1.02075 0.01 0.50% 0.20% CAD
2 Australian Dollar vs. Swiss Franc forex AUDforex CHFAUD/CHF 100000AUD 0.0001 11.2513 0.83244 0.01 0.50% 0.20% CHF
3 Australian Dollar vs Japanese Yen forex AUDforex forex JPYAUD/JPY 100000AUD 0.01 9.7854 95.723 0.01 0.50% 0.20% JPY
4 Australian Dollar vs. New Zealand Dollar forex AUDforex NZDAUD/NZD 100000AUD 0.0001 8.6534 1.08224 0.01 0.50% 0.20% NZD
5 Australian Dollar vs. US Dollar forex AUDforex USD AUD/USD 100000AUD 0.0001 10 0.93685 0.01 0.50% 0.20% USD
6 Canadian Dollar vs. Swiss Franc forex CADforex CHFCAD/CHF 100000CAD 0.0001 11.2513 0.81545 0.01 0.50% 0.20% CHF
7 Canadian Dollar vs. Japanese Yen forex CADforex JPYCAD/JPY 100000CAD 0.01 9.7854 93.764 0.01 0.50% 0.20% JPY
8 Swiss Franc vs. Japanese Yen forex CHFforex JPY CHF/JPY 100000CHF 0.01 9.7854 115.005 0.01 0.50% 0.20% JPY
9 Euro vs. Australian Dollar forex EURforex AUDEUR/AUD 100000EUR 0.0001 9.3685 1.46445 0.01 0.50% 0.20% AUD
10 Euro vs. Canadian Dollar forex EURforex CADEUR/CAD 100000EUR 0.0001 9.1802 1.49512 0.01 0.50% 0.20% CAD
11 Euro vs. Swiss Franc forex EURforex CHFEUR/CHF 100000EUR 0.0001 11.2513 1.21951 0.01 0.50% 0.20% CHF
12 Euro vs. Czech Republic, Koruny forex EURforex CZKEUR/CZK 100000EUR 0.001 6.86 27.404 0.01 0.50% 0.20% CZK
13 Euro vs. British Pound forex EURforex GBPEUR/GBP 100000EUR 0.0001 16.8357 0.81464 0.01 0.50% 0.20% GBP
14 Euro vs. Hungary, Forint forex EURforex HUFEUR/HUF 100000EUR 0.01 4.525 303.383 0.01 0.50% 0.20% HUF
15 Euro vs. Japanese Yen forex EURforex JPYEUR/JPY 100000EUR 0.01 9.7854 140.22 0.01 0.50% 0.20% JPY
16 Euro vs. Norway, Kroner forex EURforex NOKEUR/NOK 100000EUR 0.0001 1.689 8.1227 0.01 0.50% 0.20% NOK
17 Euro vs. New Zealand Dollar forex EURforex NZDEUR/NZD 100000EUR 0.0001 0.86534 1.58504 0.01 0.50% 0.20% NZD
18 Euro vs. Poland, Zlotych forex EURforex PLNEUR/PLN 100000EUR 0.0001 3.0452 4.18008 0.01 0.50% 0.20% PLN
19 Euro vs. Sweden, Kronor forex EURforex SEKEUR/SEK 100000EUR 0.0001 1.53 8.97871 0.01 0.50% 0.20% SEK
20 Euro vs. Turkey, New Lira forex EURforex TRYEUR/TRY 100000EUR 0.0001 4.84 2.83706 0.01 0.50% 0.20% TRY
21 British Pound vs. US Dollar forex EURforex USDEUR/USD 100000EUR 0.0001 10 1.37228 0.01 0.50% 0.20% USD
22 British Pound vs. Australian Dollar forex GBPforex AUDGBP/AUD 100000GBP 0.0001 9.3685 1.79748 0.01 0.50% 0.20% AUD
23 British Pound vs. Canadian Dollar forex GBPforex CADGBP/CAD 100000GBP 0.0001 9.1802 1.83514 0.01 0.50% 0.20% CAD
24 British Pound vs. Swiss Franc forex GBPforex CHFGBP/CHF 100000GBP 0.0001 11.2513 1.49672 0.01 0.50% 0.20% CHF
25 British Pound vs. Japanese Yen forex GBPforex JPYGBP/JPY 100000GBP 0.01 9.7854 172.099 0.01 0.50% 0.20% JPY
26 British Pound vs. New Zealand Dollar forex GBPforex NZDGBP/NZD 100000GBP 0.0001 8.6534 1.94546 0.01 0.50% 0.20% NZD
27 British Pound vs. US Dollar forex GBPforex USDGBP/USD 100000GBP 0.0001 10 1.68357 0.01 0.50% 0.20% USD
28 New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar forex NZDforex CADNZD/CAD 100000NZD 0.0001 9.1802 0.94272 0.01 0.50% 0.20% CAD
29 New Zealand Dollar vs. Swiss Franc forex NZDforex CHFNZD/CHF 100000NZD 0.0001 0.88879 0.76911 0.01 0.50% 0.20% CHF
30 New Zealand Dollar vs. Japanese Yen forex NZDforex JPYNZD/JPY 100000NZD 0.01 9.7854 88.431 0.01 0.50% 0.20% JPY
31 New Zealand Dollar vs. Singapore, Dollars forex NZDforex SGDNZD/SGD 100000NZD 0.0001 7.9912 1.08285 0.01 0.50% 0.20% SGD
32 New Zealand Dollar vs. US Dollar forex NZDforex USDNZD/USD 100000NZD 0.0001 10 0.86534 0.01 0.50% 0.20% USD
33 US Dollar vs. Canadian Dollar forex USDforex CADUSD/CAD 100000USD 0.0001 9.1802 1.0893 0.01 0.50% 0.20% CAD
34 US Dollar vs. Swiss Franc forex USDforex CHFUSD/CHF 100000USD 0.0001 11.2513 0.88879 0.01 0.50% 0.20% CHF
35 US Dollar vs. Czech Republic, Koruny forex USDforex CZKUSD/CZK 100000USD 0.001 5 19.9784 0.01 0.50% 0.20% CZK
36 US Dollar vs. Denmark, Kroner forex USDforex DKKUSD/DKK 100000USD 0.0001 1.8387 5.4386 0.01 0.50% 0.20% DKK
37 US Dollar vs. Hong Kong, Dollars forex USDforex JPYUSD/HKD 100000USD 0.0001 1.29 7.75142 0.01 0.50% 0.20% HKD
38 US Dollar vs. Hungary, Forint forex USDforex HUFUSD/HUF 100000USD 0.01 0.0452 220.99 0.01 0.50% 0.20% HUF
39 US Dollar vs. Japanese Yen forex USDforex JPYUSD/JPY 100000USD 0.01 9.7854 102.193 0.01 0.50% 0.20% JPY
40 US Dollar vs. Norway, Kroner forex USDforex NOKUSD/NOK 100000USD 0.0001 1.6897 5.9182 0.01 0.50% 0.20% NOK
41 US Dollar vs. Poland, Zlotych forex USDforex PLNUSD/PLN 100000USD 0.0001 3.2838 3.0452 0.01 0.50% 0.20% PLN
42 US Dollar vs. Sweden, Kronor forex USDforex SEKUSD/SEK 100000USD 0.0001 1.5284 6.54242 0.01 0.50% 0.20% SEK
43 US Dollar vs. Singapore, Dollars forex USDforex SGDUSD/SGD 100000USD 0.0001 7.9912 1.25137 0.01 0.50% 0.20% SGD
44 US Dollar vs. Turkey, New Lira forex USDforex TRYUSD/TRY 100000USD 0.0001 4.84 2.06604 0.01 0.50% 0.20% TRY
45 US Dollar vs. Lesotho, South Africa Rand forex USDforex ZARUSD/ZAR 100000USD 0.0001 0.9691 10.31831 0.01 0.50% 0.20% ZAR
46 US Dollar vs. Russian Ruble forex USDforex RUBUSD/RUB 100000USD 0.0001 33.7455 0.2963 0.01 3.00% 1.20% RUB
47 US Dollar vs. China Offshore forex USDforex CNHUSD/CNH 100000USD 0.0001 6.2280 1.6056 0.01 3.00% 1.20% CHN
48 Euro vs Danish Krone forex DKK EUR/DKK 100000EUR 0.0001 1.4710 7.46226 0.01 10% 4% DKK
49 Euro vs Hongkong Dollar  EUR/HKD 100000EUR 0.0001 1.2903 8.50404 0.01 10% 4% HKD
50 Euro vs South African rand forex ZAREUR/ZAR 100000EUR 0.0001 0.6543 16.77421 0.01 2% 0.80% ZAR
51 Euro vs Singapore Dollar forex SGDEUR/SGD 100000EUR 0.0001 7.0937 1.54691 0.01 10% 4% SGD
52 British Pound vs Singapore Dollar forex GBPforex SGDGBP/SGD 100000GBP 0.0001 7.0937 2.10113 0.01 10% 4% SGD
53 Great Britain Pound vs Hungarian Forint forex GBPforex HUFGBP/HUF 100000GBP 0.01 3.4997 425.959 0.01 3% 1.20% HUF
54 Great Britain Pound vs Norwegian Krone forex GBPforex NOKGBP/NOK 100000GBP 0.0001 1.1518 12.93807 0.01 1.50% 0.60% NOK
55 Great Britain Pound vs Swedish krona forex GBPforex SEKGBP/SEK 100000GBP 0.0001 1.1951 12.47317 0.01 1.50% 0.60% SEK
56 Great Britain Pound vs Turkish lira forex GBPforex AUDGBP/TRY 100000GBP 0.0001 3.4423 4.33064 0.01 3% 1.20% TRY
57 US Dollar Vs Mexican Peso forex GBP USD/MXN 100000USD 0.0001 0.5810 17.2121 0.01 3% 1.20% MXN