تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افت سریع سفارشات ابزار ماشینی ژاپن از سال 2009
  • ادامه زیان های فرانک سوئیس در بازار صبح
  • سقوط شاخص موقعیت های تجاری و اطمینان تجاری NAB استرالیا در ماه فوریه
  • نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح

معامله استرلینگ پیش از داده کلیدی اقتصادی

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوندانگلیس دربرابر دلارآمریکا رشد 2.09% داشت و دررقم 1.3244 بسته شد پیش از رأی گیری مهم برکسیت در پارلمان انگلیس. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3216 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.21% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3022 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2829 ببرد.

معامله فلت دلارکانادا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.25% داشت و دررقم 1.3294 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3394 معامله می شود همراه با معامله فلت دلارآمریکا دربرابر قیمت بسته شده دلارکانادا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3373 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3353 ببرد.

طلا: برگشت زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.23% داشت و هراونس آن برابر با 1293.90 دلارآمریکا بسته شد با توجه به افزایش سهام جهانی و درپی داده مساعد خرده فروشی آمریکا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1295.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.15% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1291.27 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1286.63 ببرد.

نفت خام: معامله بالای نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.87% داشت و هربشکه آن برابر با 56.91 دلارآمریکا بسته شد با توجه به گزارشاتی مبنی بر اینکه عربستان قصد دارد صادرات نفتی خود را تا زیر 7 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل به منظور کاهش عرضه بیش از تقاضا، محدود کند. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 57.06 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.26% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز با توجه به افزایش تقاضای نفت و کاهش عرضه نقتی اپک. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 56.52 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 55.97 ببرد.