تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:11:45                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:52.7   پیشین:52.9          نمودار:

PMI فلش خدماتی فرانسه

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار:سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدماتی.

اثر معمول:واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته به ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 اوت 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم منفی است. دو نسخه از این گزارش در یک هفته جداگانه منتشر میشود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد اولیه ترین است و بیشترین اثر را دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود300 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

 

 

زمان:12:00                         ارز:ورو                 واقعی:                   پیش بینی:45.1   پیشین:45.0                          نمودار:

PMI فلش تولیدی آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته به ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 اوت 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم منفی است. دو نسخه از این گزارش در یک هفته جداگانه منتشر میشود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد اولیه ترین است و بیشترین اثر را دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 500 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

 

 

 

زمان:12:00                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:55.3   پیشین:55.8                          نمودار:

PMIفلش خدماتی آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدماتی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته به ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 اوت 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم منفی است. دو نسخه از این گزارش در یک هفته جداگانه منتشر میشود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد اولیه ترین است و بیشترین اثر را دارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 500 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).