تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:11:45                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی: 53.1  پیشین:53.4                          نمودار:

PMI خدماتی فلش فرانسه

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت خدمات.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته تا ماه جاری.

اعلام بعدی: 24 اکتبر 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود300 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

 

 

 

 

 

زمان:12:00                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:44.6   پیشین:43.5                          نمودار:

PMI فلش تولید آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته تا ماه جاری.

اعلام بعدی: 24 اکتبر 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود500 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

 

 

زمان:12:00                         ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:54.3   پیشین:54.8                          نمودار:

PMI فلش خدماتی آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3 هفته تا ماه جاری.

اعلام بعدی: 24 اکتبر 2019.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود500 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

 

 

زمان:17:30                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

شرح: به منظور سخنرانی درمورد اقتصاد و سیاست پولی پیش از کمیته امور پولی و اقتصادی پارلمان اروپا در بروکسل.

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه).

سخنران: ماریو دراگی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

اعلام بعدی: 26 سپتامبر 2019.

توضیح: ریاست از نوامبر 2011- نوامبر 2019. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی دربازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: دراگی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB).