تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:8:00           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:   پیش بینی:0.75%                             پیشین:0.75%                    نمودار:

نرخ تقدینگی

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: نرخ بهره روی وام های شبانه بین واسطه های مالی افزوده می شود.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه.

اعلام بعدی: 4فوریه 2020.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و تحت تأثیر بیانیه نرخ رزرو بانک استرالیا قرار دارد و تمرکز آن روی آینده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور بسیارمهم در بهای ارز است- معامله گران برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده به سایر اندیکاتورها نگاه می اندازند.

در نتیجه: اعضای هیئت مدیره رزرو بانک درمورد نقطه قرارگیری نرخ باهم به توافق می رسند.

نام دیگر: نرخ های بهره.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).

 

 

زمان:8:00                           ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ رزرو بانک استرالیا

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه.

اعلام بعدی: 4فوریه 2020.

توضیح: تا دسامبر 2007 بیانیه فقط زمانی صادر می شد که تغییری در نرخ نقدینگی صورت میگرفت.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای رزرو بانک استرالیا جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).