تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا  واقعی:                   پیش بینی:0.5%                 پیشین:0.5%                       نمودار:

GDP سه ماهه

منبع: دفتر آمار استرالیا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش تورم تنظیمی کالاها و خدمات تهیه شده.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 65 روز پس از پایان ماه.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری گسترده از فعالیت اقتصادی و معیاری مهم از سلامت آن است.

مخفف: تولید ناخالص ملی(GDP).

زمان:17:45                       ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:140k                 پیشین:125k                        نمودار:

تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP

منبع: موسسه پردازش خودکار داده(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر برآورد شده در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته به جز صنعت کشاورزی و دولتی.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 2 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 2ژانویه 2020.

توضیح: این داده نگاه اولیه را به رشد اشتغال در اختیار میگذارد و معمولا دوروز پیش از انتشار داده دولتی اشتغال است. منبع فرمول محاسبه مجموعه را در فوریه 2007، دسامبر 2008 و نوامبر 2012 برای همسویی بهتر با داده دولت تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

در نتیجه: ADP فهرست حقوق بیش از 23میلیون  کارگر را که باعث تخمین رشد اشتغال می شوند ارزیابی می کند.

مخفف: موسسه پردازش خودکار داده(ADP).

زمان:19:30                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ BOC

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 22ژانویه 2020.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک کانادا برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

زمان:19:30                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:1.75%          پیشین:1.75%                    نمودار:

نرخ شبانه

منبع: بانک کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: نرخ بهره ای که باآن موسسات اصلی مالی شبانه به یکدیگر وام می دهند.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: 8بار در سال.

اعلام بعدی: 22ژانویه 2020.

توضیح: تصمیم گیری نرخ معمولا روی بازار اثرگذار است و تحت تأثیر بیانیه نرخ بانک می باشد که تمرکز آن روی آینده است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: نرخ بهره کوتاه مدت یک فاکتور بسیارمهم در بهای ارز است- معامله گران برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده به سایر اندیکاتورها نگاه می اندازند.

در نتیجه: اعضای کنسول ریاست بانک درمورد نقطه قرارگیری نرخ باهم به توافق می رسند.

نام دیگر: نرخ های بهره، نرخ بهره کلیدی.

مخفف: بانک کانادا(BOC).

زمان:19:30                         ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:54.5   پیشین:54.7                          نمودار:

PMI غیرتولید ISM

منبع: موسسه مدیریت عرضه(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید بررسی شده به جز صنعت تولید.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه در سومین روز کاری پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 6ژانویه 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم کاهش است. منبع مجموعه را از حالت تنظیم نشده به تنظیم شده فصلی از ژانویه 2001 تغییر داد. منبع فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2008 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود400 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

نام دیگر: PMI خدماتی، گزارش غیرتولید ISM با موضوع تجاری.

مخفف: موسسه مدیریت عرضه(ISM)، شاخص مدیران خرید(PMI).