تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:0.2%                 پیشین:0.8%                       نمودار:

تغییرات سه ماهه اشتغال

منبع: دفتر آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان سه ماه.

توضیح: اگرچه بسیار دیرهنگام منتشر می شود ولی اولیه ترین نشانه از وضعیت اقتصادی است و اثرات زیادی روی بازار میگذارد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

 

 

زمان:2:15                           ارز:دلارنیوزلند   واقعی:                   پیش بینی:4.1%                 پیشین:3.9%                       نمودار:

نرخ بی شغلی

منبع: آمار نیوزلند(آخرین اعلامیه).

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار است و طی سه ماه گذشته جویای کار.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: سه ماهه حدود 35 روز پس از پایان ماه.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزینه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی.