تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:14:30                        ارز:یورو                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

پیش بینی های اقتصادی اتحادیه اروپا

منبع: کمیسیون اروپا(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه.

اعلام بعدی: 6فوریه 2020.

توضیح: این گزارش دربردارنده پیش بینی های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دوسال آینده است و حدود 180 فاکتور را پوشش می دهد. منبع بسامد اعلام را از دوبار در سال به سه بار در سال از فوریه 2012 تغییر داد و از ژانویه 2018 از سه بار در سال به سه ماهه تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این پیش بینی ها به عنوان مبنای کمیسیون اروپا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و ترندهای کشورهای عضو اتحادیه با توجه به اقدامات سختگیرانه احتمالی و سایر کاهش های هزینه ای اجباری به کار می رود.

مخفف: اتحادیه اروپا(EU).

 

 

زمان:16:30                        ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

گزارش سیاست پولی بانک انگلیس

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه.

اعلام بعدی: 30 ژانویه 2020.

توضیح: این گزارش پیش بینی بانک را درمورد تورم و رشد اقتصادی طی دوسال آینده دراختیار میگذارد. ریاست بانک همچنین نشست خبری را برای بحث درمورد محتوای گزارش پس از انتشار برگزار میکند. در نوامبر 2019 منبع نام گزارش را از گزارش تورم به گزارش سیاست پولی تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این گزارش دیدگاه قابل توجهی را نسبت بع رویکرد بانک از موقعیت های اقتصادی و تورم در اختیار میگذارد- فاکتورهایی کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل میدهد و بر تصمیم گیری های آنها درمورد نرخ بهره اثرگذار است.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).

 

 

زمان:16:30                        ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:0-0-9                 پیشین:0-0-9                        نمودار:

رأی گیری نرخ رسمی بانکی MPC

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: ماهانه.

اعلام بعدی: 19 دسامبر 2019.

توضیح: آرا در قالب ‘X-X-X’ گزارش می شود- عدد نخست تعداد آرای اعضا برای افزایش نرخ بهره، دومی تعداد آرای اعضا برای کاهش نرخ و سومی تعداد آرای اعضا برای ثبات نرخ است.

دلیل اهمیت برای معامله گر:  گزارشات نشست کمیته بانک دربردارنده رأی نرخ بهره برای هریک از اعضای کمیته در آخرین نشست است. تفکیک آرا این دیدگاه را در اختیار میگذارد که کدامیک از اعضا موضع خود را درمورد نرخ های بهره تغییر میدهند و کمیته چقدر به تصویب تغییر نرخ در آینده نزدیک است.

مخفف: کمیته سیاست پولی(MPC).

 

 

زمان:16:30                        ارز:پوند                 واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

چکیده سیاست پولی

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: ماهانه.

اعلام بعدی: 19دسامبر 2019.

توضیح: منبع نخستین بار در اوت 2015 منتشر شد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای کمیته جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه تصمیم گیری آینده پیشنهاد میدهد.

 

Boe gov carney speaks

Description       Due to hold a press conference, along with other MPC members, about the Monetary Policy Report, in London;

Source Bank of England (latest release)

Speaker               BOE Governor Mark Carney;

Usual Effect     More hawkish than expected is good for currency;

FF Notes            BOE Governor Jul 2013 – Jan 2020. Volatility is often experienced during his speeches as traders attempt to decipher interest rate clues;

Why Traders Care         As head of the central bank, which controls short term interest rates, he has more influence over the nation’s currency value than any other person. Traders scrutinize his public engagements as they are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy;

Acro Expand   Bank of England (BOE);

 

زمان:17:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی

شرح: به منظور برگزاری نشست خبری همراه با سایر اعضای کمیته سیاست پولی درمورد گزارش سیاست پولی در لندن.

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

سخنران: مارک کارنی.

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از جولای 2013- ژانویه 2020. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: کارنی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).