تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:17:00                         ارز:دلارکانادا     واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:0.1%                       نمودار:

خرده فروشی core ماهانه

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه).

معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 50 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 23 اوت 2019.

توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را شامل می شود ولی نوسان زیادی دارد و روند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از روندهای هزینه است.

نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین.