تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

 

زمان:5:00                            ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:-1.7%                              پیشین:2.5%                       نمودار:

مجوزهای ساخت و ساز ماهانه

منبع: دفتر آماراسترالیا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد مجوزهای ساخت و ساز جدید صادر شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 30 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 3 می 2019.

دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری عالی از فعالیت های ساخت و ساز آینده است چرا که مجوز دولتی از نخستین گام ها در ساخت ساختمان جدید است. ساخت و ساز مهم است چون اثری پیوسته و گسترده دارد- برای نمونه پدیداری مشاغل به دلیل کارگران ساختمانی، مقاطعه کاران و به کارگیری ناظران و خدمات گوناگون تهیه شده از سوی سازنده است.

 

 

زمان:8:00           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

بیانیه نرخ RBA

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه.

اعلام بعدی: 7 می 2019.

توضیح بعدی: تا دسامبر 2007 بیانیه تنها زمانی صادر می شد که نرخ نقدینگی تغییر میکرد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک استرالیا برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA)

 

 

زمان:13:00                         ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

اعلامیه بودجه سالانه

منبع: خزانه داری استرالیا(آخرین اعلامیه)

بسامد: سالانه

توضیح: این سند بودجه سالانه دولت را مشخص میکند از جمله هزینه های در نظر گرفته شده و سطوح درآمدی، سطوح وام، موارد مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده.

دلیل اهمیت برای معامله گر: سطوح هزینه ها و وام های داخلی اثر قابل توجهی بر اقتصاد دارد- هزینه های افزایش داده شده عامل اشتغال برای مقاطعه کاران و ایجاد شغل است درحالیکه سطوح وام دهی بر درجه اعتبار ملی اثر میگذارد و دیدگاهی را نسبت به موقعیت مالیاتی مشخص داخلی در اختیار قرار می دهد.

 

 

زمان:17:00                         ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:0.3% پیشین:-0.2%                     نمودار:

سفارشات ماهانه کالاهای بادوام core

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی سفارشات خرید جدید همراه با تولیدکنندگان برای کالاهای بادوام به جز آیتم های حمل و نقل.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 26 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 25 آوریل 2019.

توضیح: سفارشات صنعت هوایی نوسان دارند و بشدت ترند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهند. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از ترندهای سفارش خرید است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تولید است- افزایش سفارش خرید نشانه این است که تولیدکنندگان فعالیت خود را برای تکمیل سفارشات افزایش خواهند داد.

نام دیگر: سفارشات کالاهای بادوام به جز حمل و نقل.