تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:     18:00    ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:6.5K                 پیشین:9.3K                        نمودار:

تغییرات اشتغال

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه حدود 8 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 8 مارچ 2019

توضیح: یک داده اقتصادی حیاتی که کمی پس از پایان ماه منتشر می شود.ترکیبی از اهمیت و ابتدایی بودن، اثرات بازار را قوی تر میکند.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اشتغال زایی یک اندیکاتور مهم از هزینه های مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود.

زمان:18:00                         ارز:دلارکانادا                     واقعی:                   پیش بینی:5.7%                 پیشین:5.6%                       نمودار:

نرخ بیکاری

منبع: آمار کانادا(آخرین اعلامیه)

معیار: میانگین نیروی نهایی کار که بیکار و طی ماه گذشته جویای کار هستند

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 8 روز پس از پایان ماه

اعلام بعدی: 8 مارچ 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: اگرچه یک اندیکاتور کند است ولی تعداد افراد بیکار نشانه ای مهم از سلامت کلی اقتصاد است چون هزینه مصرف کننده به میزان زیادی مطابق با موقعیت های بازار کار است.

نام دیگر: نرخ بی شغلی