تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:اختیاری                     ارز:پوندانگلیس                   واقعی:                   پیش بینی:            پیشین:                   نمودار:

رأی گیری برکسیت پارلمان انگلیس

شرح: پارلمان انگلیس درمورد تأخیر در فعال سازی بند 50 با اتحادیه اروپا رأی گیری خواهد کرد.

منبع: پارلمان(آخرین اعلامیه)

توضیح: نتیجه احتمالا پیش از شمارش رسمی رأی که اعلام می شود، پیش بینی می شود و آنهم مبتنی بر شمارش اولیه آرا است. برای تصویب نیاز به اکثریت آرا است.

مخفف: انگلیس(UK)