تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:انتخابی ارز:پوندانگلیس واقعی: پیش بینی: پیشین: نمودار:
اعلامیه سالانه بودجه
منبع: دپارتمان دولتی HM Treasury انگلیس(آخرین اعلامیه)
بسامد: سالانه
توضیح: این سند بودجه سال دولت را مشخص میکند که دربردارنده هزینه های مورد انتظار و سطوح درآمد، سطوح وام، موضوعات مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده است.
دلیل اهمیت برای معامله گر: هزینه ملی دولت و سطوح وام اثر چشمگیری روی اقتصاد دارد- هزینه های افزایش یافته به گردآوری کار برای مقاطعه کاران و اشتغال زایی می انجامد درحالیکه سطوح وام بر درجه اعتبار ملی اثر گذار است و چشم اندازی را نسبت به موقعیت مالی اصلی کشور در اختیار می گذارد.

زمان:17:00 ارز:دلارآمریکا واقعی: پیش بینی:0.1% پیشین:0.1% نمودار:
سفارشات ماهانه کالاهای بادوام core
هشدار: منبع، اعلام دقیق داده را به تأخیر انداخته است. منتظر زمان اعلام جدید هستیم.
منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)
معیار: تغییر در ارزش نهایی سفارشات خرید جدید از سوی تولیدکننده برای کالاهای بادوام به جز آیتم های حمل و نقل
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 26 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 26مارچ 2019.
توضیح: سفارشات صنعت هوایی نوسان دارد و بشدت روند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از ترندهای سفارش خرید است.
دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تولید است- افزایش سفارشات خرید نشانه افزایش فعالیت تولیدکننده برای پرکردن سفارشات در آینده خواهد بود.
نام دیگر: سفارشات کالاهای بادوام به جز حمل و نقل

زمان:17:00 ارز:دلارآمریکا واقعی: پیش بینی:0.2% پیشین:-0.1% نمودار:
PPI ماهانه
منبع: دفتر آمار کارگری(آخرین اعلامیه)
معیار: تغییر در بهای تمام شده کالاها و خدمات فروخته شده از سوی تولیدکننده.
اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 14 روز پس از پایان ماه
اعلام بعدی: 11 آوریل 2019.
توضیح: منبع، فرمول محاسبه مجموعه را از فوریه 2014 تغییر داد.
دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از تورم مصرف کننده است- وقتی کسب و کار هزینه بیشتری برای کالا و خدمات پرداخت میکند، معمولا هزینه بالاتری هم بر عهده مصرف کننده می باشد.
نام دیگر: PPI تمام شده کالاها، قیمت عمده فروشی، PPI تقاضای نهایی.
مخفف: شاخص قیمت تولید کننده(PPI)