تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:4:00 ارز:دلاراسترالیا واقعی: پیش بینی: پیشین: نمودار:
سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاو
شرح: به منظور سخنرانی ویدئویی با موضوع اقتصاد پیش از کمیته مجلس نمایندگان.
منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).
سخنران: فیلیپ لاو.
اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.
توضیح: ریاست از اکتبر 2016- سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.
دلیل اهمیت برای معامله گر: لاو در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.
مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).
زمان:17:00 ارز:دلارآمریکا واقعی: پیش بینی:1.3% پیشین:7.3% نمودار:
خرده فروشی ماهانه core
منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه).
معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی به جز ماشین.
اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 16 سپتامبر 2020.
توضیح: فروش ماشین حدود 20% از خرده فروشی را شامل می شود ولی نوسان بسیار زیادی دارد و ترند اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد. بااین اوصاف داده core معیار بهتری از ترندهای هزینه است.
نام دیگر: خرده فروشی به جز ماشین.


زمان:17:00 ارز:دلارآمریکا واقعی: پیش بینی:1.9% پیشین:7.5% نمودار:
خرده فروشی ماهانه
منبع: دفتر آمار (آخرین اعلامیه).
معیار: تغییر در ارزش نهایی فروش در سطح خرده فروشی.
اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.
بسامد: ماهانه حدود 13 روز پس از پایان ماه.
اعلام بعدی: 16 سپتامبر 2020.
توضیح: این داده نگاهی اولیه و گسترده به داده نهایی هزینه مصرف کننده است.
دلیل اهمیت برای معامله گر: معیاری اولیه از هزینه مصرف کننده است که برای اکثریت فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می شود.
نام دیگر: خرده فروشی های اولیه