تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:18:00                         ارز:پوند                واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست بانک انگلیس، بیلی

شرح: به منظور سخنرانی همراه با سه عضو MPC درمورد اثراقتصادی کووید-19 پیش از کمیته انتخابی خزانه داری در لندن.

منبع: بانک انگلیس(آخرین اعلامیه).

سخنران: اندرو بیلی.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از مارچ 2020-مارچ 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: بیلی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک انگلیس(BOE).