تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:7:00                           ارز:دلاراسترالیا                  واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی ریاست رزرو بانک استرالیا، لاو

شرح: به منظور شرکت در پنل مباحثه در انستیتو خدمات مالی استرالیا در سیدنی همراه با پرسش و پاسخ.

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه).

سخنران: فیلیپ لاو.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از اکتبر 2016-سپتامبر 2023. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: لاو در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA).

 

زمان:11:45                        ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:27.9   پیشین:10.2                          نمودار:

PMIخدماتی فلش فرانسه

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت خدمات.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3هفته در ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 ژوئن 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 750  مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

زمان:12:00                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی:39.3   پیشین:34.5                          نمودار:

PMI تولید فلش آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت تولید.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3هفته در ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 ژوئن 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود  800 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

زمان:12:00                         ارز:یورو                                واقعی:                   پیش بینی: 26.3     پیشین:16.2                       نمودار:

PMI خدماتی فلش آلمان

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت خدمات.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3هفته در ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 ژوئن 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در مارچ 2008 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود  800 مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

زمان:18:15                        ارز:دلارآمریکا   واقعی:                   پیش بینی:37.5   پیشین:36.1                          نمودار:

PMI تولید فلش

منبع: مارکیت(آخرین اعلامیه).

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر مدیران خرید در صنعت تولید.

اثرمعمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 3هفته در ماه جاری.

اعلام بعدی: 23 ژوئن 2020.

توضیح: بالای 50.0 نشانه توسعه و زیر این رقم به معنی کاهش است. دو نسخه جداگانه از این گزارش در یک هفته منتشر می شود- فلش و نهایی. اعلام فلش که منبع برای نخستین بار در می 2012 آن را گزارش داد، اولیه ترین و اثرگذارترین آن است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: یک اندیکاتور مهم از سلامت اقتصادی است- تجارت سریعا نسبت به موقعیت های بازار واکنش نشان می دهد و مدیران خرید آنها احتمالا تازه ترین و مناسب ترین نگاه را نسبت به دیدگاه اقتصادی شرکت دارند.

در نتیجه: بررسی حدود 800  مدیر خرید که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های تجاری ازجمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، متصدیان تحویل و فهرست موجودی نمره بدهند.

مخفف: شاخص مدیران خرید(PMI).

 

 

زمان:23:00                        ارز:دلارآمریکا                   واقعی:                   پیش بینی:                            پیشین:                   نمودار:

سخنرانی مقام ارشد فدرال، پاول

شرح: به منظور سخنرانی افتتاحیه در رویداد استماع غیرحضوری فدرال درمورد کووید-19.

منبع: فدرال رزرو(آخرین اعلامیه).

سخنران: ژروم پاول.

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: مقام ارشد از فوریه 2018-فوریه 2022. ریاست از می 2012-ژانویه 2028. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: پاول در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: فدرال رزرو(Fed).