تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

 

زمان:اختیاری              ارز:ین ژاپن          واقعی:           پیش بینی:        پیشین:            نمودار:

گزارش چشم انداز BOJ

منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: سه ماهه.

اعلام بعدی: 30 جولای 2019.

توضیح: منبع، بسامد اعلام را از شش ماهه به سه ماهه از ژانویه 2016 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: این گزارش دیدگاه ارزشمندی را نسبت رویکرد بانک به موقعیت های اقتصادی و تورم دراختیار می گذارد- فاکتورهای کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهند.

نام دیگر: چشم اندازی برای فعالیت اقتصادی و قیمت ها، دیدگاه بانک.

مخفف: بانک ژاپن(BOJ).

 

 

زمان:اختیاری              ارز:ین ژاپن          واقعی:           پیش بینی:        پیشین:            نمودار:

بیانیه سیاست پولی

منبع: بانک ژاپن(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: 20 ژانویه 2019.

توضیح: منبع، زمان انتشار دقیقی ندارد- رویداد با عنوان «اختیاری» تا زمان صدور بیانیه در نظر گرفته می شود. منبع، برای نخستین بار در جولای 2008 منتشر شد. منبع، بسامد اعلام را از حدود 14 بار درسال به 8 بار در سال از ژانویه 2016 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. دربردارنده نتیجه تصمیمات آنها درمورد نرخ بهره و تفسیر موقعیت های اقتصادی است که بر تصمیمات آنها اثر میگذارد. از همه مهم تر این بیانیه به بررسی چشم انداز اقتصادی و پیشنهادات درمورد نتیجه تصمیمات آینده می پردازد.

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره.

مخفف: بانک ژاپن(BOJ).

 

 

زمان:اختیاری              ارز:ین ژاپن          واقعی:           پیش بینی:        پیشین:            نمودار:

نشست خبری BOJ

منبع: بانک ژاپن

سخنران: ریاست بانک

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال.

اعلام بعدی: منبع، بسامد اعلام  را از حدود 14 بار در سال به 8 بار در سال از ژانویه 2016 تغییر داد.

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای بانک برای ارتباط با سرمایه گذاران درمورد سیاست پولی است. این نشست فاکتورهایی را تحت پوشش قرار می دهد که تازه ترین تصمیم گیری نرخ بهره، چشم انداز سراسری اقتصادی، تورم و راه حل هایی را باتوجه به آینده سیاست پولی تحت تأثیر قرار می دهد.

نام دیگر: نشست خبری نرخ بهره.

مخفف: بانک ژاپن(BOJ).

 

 

زمان:17:00         ارز:دلارآمریکا            واقعی:           پیش بینی:0.2%          پیشین:-0.1%              نمودار:

سفارشات ماهانه کالاهای بادوام core

منبع: دفتر آمار(آخرین اعلامیه)

معیار: تغییر در ارزش نهایی سفارشات خرید جدید از سوی تولیدکنندگان برای کالاهای بادوام به جز آیتم های حمل و نقل.

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است.

بسامد: ماهانه حدود 26 روز پس از پایان ماه.

اعلام بعدی: 24 می 2019.

توضیح: سفارشات صنعت هوایی نوسان دارد و به شدت میتواند ترند اصلی را تحت تأثیر قرار دهد. داده core بااین اوصاف معیار بهتری از ترندهای سفارش خرید است.

دلیل اهمیت برای معامله گر: اندیکاتوری مهم از تولید است- افزایش سفارشات خرید به معنی این است که تولیدکنندگان فعالیت خود را برای تکمیل سفارشات افزایش خواهند داد.

نام دیگر: سفارشات کالاهای بادوام به جز حمل و نقل.