تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:5:30                     ارز:دلارنیوزلند                واقعی:               پیش بینی:           پیشین:               نمودار:

بیانیه نرخ RBNZ

منبع: رزرو بانک نیوزلند(آخرین اعلامیه)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: 8 بار در سال

اعلام بعدی: 8 می 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای رزرو بانک جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد.

نام دیگر: ارزیابی سیاست پولی، بیانیه نرخ بهره.

 

 

زمان:12:30                   ارز:یورو                        واقعی:               پیش بینی:           پیشین:               نمودار:

سخنرانی ریاست ECB

شرح: به منظور سخنرانی در بانک مرکزی اروپا و نشست برگزارکنندگان در فرانکفورت

منبع: بانک مرکزی اروپا(آخرین اعلامیه)

سخنران: ماریو دراگی (ریاست)

اثر معمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

توضیح: ریاست از نوامبر 2011- نوامبر 2019. اغلب طی سخنرانی های او شاهد نوساناتی دربازار ارز هستیم.

دلیل اهمیت برای معامله گر: دراگی در مقام ریاست بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل میکند بیش از هر فرد دیگری بر ارزش ارز ملی اثر میگذارد. معامله گران تعهدات عمومی او را بررسی میکنند چرا که اغلب برای استخراج سرنخ های ظریف باتوجه به سیاست پولی آینده استفاده می شود.

مخفف: بانک مرکزی اروپا(ECB)