تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان: 19:30        ارز:دالارآمریکا                  واقعی:–                           پیش بینی:133.0                پیشین:135.7       نمودار:–

اطمینان مصرف کننده CB

منبع: موسسه هیئت مدیره کنفرانس(آخرین اعلامیه)

معیار: سطحی از شاخص پراکندگی مبتنی بر خانوارهای بررسی شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری

اعلام بعدی: 29 ژانویه 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: اطمینان مالی یک اندیکاتور مهم از هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی سراسری به شمار می رود.

در نتیجه: بررسی حدود 5000 خانوار که از آنها پرسیده میشود تا به سطح نسبی موقعیت های اقتصادی فعلی و آینده ازجمله در دسترس بودن کارگر، تولید، موقعیت های تجاری و وضعیت کلی اقتصادی نمره بدهند.

مخفف: انجمن هیئت مدیره کنفرانس(CB)