تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان: 19:30                        ارز:دلارآمریکا     واقعی:                   پیش بینی:125.0                    پیشین:128.1          نمودار:

اطمینان مصرف کننده هیئت مدیره کنفرانس

منبع: CB (آخرین اعلامیه)

معیار: سطحی از شاخص کامپوزیت مبتنی بر خانوارهای بررسی شده

اثر معمول: واقعی بهتر از پیش بینی برای ارز است

بسامد: ماهانه در آخرین سه شنبه ماه جاری

اعلام بعدی: 26 فوریه 2019

دلیل اهمیت برای معامله گر: شاخص اطیمنان مالی یک اندیکاتور مهم از هزینه مصرف کننده است که برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود

در نتیجه: بررسی حدود 5هزار خانوار که از آنها خواسته می شود تا به درجه نسبی موقعیت های اقتصادی آینده و فعلی از جمله دردسترس بودن کار و کارگر، موقعیت های کسب و کار و وضعیت های کلی اقتصادی نمره بدهند

مخفف: هیئت مدیره CB( CB)