تقویم اقتصادیتقویم اقتصادی

زمان:8:00         ارز:دلاراسترالیا   واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–            نمودار:–

بیانیه نرخ RBA

منبع: رزرو بانک استرالیا(آخرین اعلامیه)

اثرمعمول: تمایل بیش از انتظار به افزایش نرخ بهره برای ارزش ارز خوب است.

بسامد: نخستین سه شنبه ماه به جز ژانویه

اعلام بعدی: 4 دسامبر 2018

توضیح: تا دسامبر 2007 این بیانیه تنها زمانی صادر می شد که نرخ نقدینگی تغییر کرد

دلیل اهمیت برای معامله گر: ابزاری مهم برای رزرو بانک استرالیا جهت ارتباط با سرمایه گذاران است درمورد سیاست پولی. این بیانیه دربردارنده نتیجه رای آنها درمورد نرخ بهره و سایر مقیاس ها همراه با تفسیر و نظراتی درمورد موقعیت های اقتصادی اثرگذار بر رای آنها می باشد. از همه اینها مهم تر این بیانیه به بحث درمورد چشم انداز اقتصادی میپردازد و راه حل های مهمی را درمورد نتیجه رای آینده پیشنهاد میدهد

نام دیگر: بیانیه نرخ بهره

مخفف: رزرو بانک استرالیا(RBA)

زمان: همه روزها             ارز:دلارآمریکا    واقعی:–            پیش بینی:–        پیشین:–             نمودار:–

انتخابات کنگره

شرح: رای دهندگان، همه 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا و 34 عضو سنا را انتخاب میکنند

بسامد: هردو سال

توضیح: نتیجه آرا احتمالا پیش از تکمیل محاسبه رسمی رای و بنا بر محاسبه اولیه آرا و پایان رای گیری، پیش بینی می شود

نام دیگر: انتخابات مجلس نمایندگان، انتخابات سنا