تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

• رشد غیرمنتظره مجوزهای ساخت و ساز کانادا برای چهارمین ماه پیاپی در ماه دسامبر
• شاخص عملکرد ساخت وساز AIG استرالیا در ماه ژانویه پیشرفت داشت
• سقوط برآورد شده شاخص پیشرو ژاپن در ماه دسامبر
• معامله نسبتا پایین پوند انگلیس در بازار آسیا

معامله پایین فرانک سوئیس در بازار صبح
به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس رشد 0.22% داشت و دررقم 1.0022 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.0027 بسته می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.05% بالاتر از قیمت بسته شده فرانک سوئیس از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.0003 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.998 ببرد.

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار صبح
به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.64% داشت و هراونس آن برابربا 1310.50 دلارآمریکا بسته شد با توجه به قوت دلارآمریکا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1307.60 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.22% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1303.30 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1299.00 ببرد.

نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح
به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا افت 1.10% داشت و هراونس آن برابر با 15.68 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن زیان های بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.65 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.16% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 15.58 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 15.51 ببرد.

نفت خام: برگشت صعودهای نفت در بازار آسیا
به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.47% داشت و هربشکه آن برابر با 53.98 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش انجمن اطلاعات انرژی(EIA) که نشان داد ذخیره نفتی آمریکا رشد کمتر از میزان پیش بینی شده حدودا 1.3 میلیون بشکه تا رقم 447.2 میلیون در پایان هفته 01 فوریه 2019 داشته است. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 53.91 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.13% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز.