تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افزایش نرخ بیکاری سوئیس در ماه ژانویه
  • افزایش بیش از میزان برآورد نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه
  • برگشت زیان های دلار استرالیا در بازار آسیا
  • داده انگلیس و برکسیت دنبال می شود درحالیکه تیم آمریکایی برای مذاکرات بیشتر راهی پکن می شوند.

 

طلا: معامله پایین فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.29% داشت و هراونس آن برابر با 1318.00 دلار آمریکا درروز جمعه بسته شد با توجه به ضعف در سهام طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1315.40 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.20% پایین تر از قیمت بسته شده دلار آمریکا از بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1311.43 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1307.47 ببرد.

نقره: معامله فلز سفید برپایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.51% داشت و هراونس آن برابر با 15.82 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد ضمن دنبال کردن افزایش قیمت طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.76 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.38% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را درقم 15.65 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 15.55 ببرد.

نفت خام: برگشت صعودهای نفت خام در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.34% داشت و هراونس آن برابر با 52.72 دلارآمریکا درروز جمعه بسته شد. در این بین، ارقام تازه اعلام شده از بیکر هاگز نشان داد که تعداد دکل های نفتی فعال 7عدد تا رقم 854  در پایان هفته 8 فوریه 2019 رشد داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 52.11 معامله می شود همراه با معامله نفت 1.16% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار روز جمعه.

معامله پایین پوندبریتانیا پیش از داده اقتصادی

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ پوندانگلیس دربرابر دلارآمریکا افت 0.12% داشت و درروز جمعه دررقم 1.2935 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.2929 معامله می شود همراه با معامله پوند 0.05% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار روز جمعه. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.2908 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.2887 ببرد.