تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افت سریع سفارشات ماشینی ژاپن طی چهار ماه در ماه ژانویه
  • سقوط شاخص اطمینان مصرف کننده Westpac استرالیا در ماه مارچ
  • معامله فلت دلارکانادا در بازار صبح
  • معامله فلت فرانک سوئیس در بازار آسیا

معامله یورو یک تاد پایین تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ یورو دربرابر دلارآمریکا رشد 0.21% داشت و دررقم 1.1289 بسته شد. دلارآمریکا دربرابر یورو افت داشت با توجه به داده ضعیف تورم مصرف کننده این کشور. در آمریکا داده ها نشان دادند که شاخص قیمت مصرف کننده صعود 1.5% سالانه در ماه فوریه داشت که این برای نخستین بار طی چهار ماه و در پایین تر سرعت طی 2.5 سال بود. پیش بینی بازار برای  CPI رشد 1.6% بود. در ماه گذشته CPI تا رقم 1.6% پیش رفت. همچنین شاخص خوشبینی NFIB( فدراسیون ملی کسب و کار مستقل) تا سطح 101.7 در ماه فوریه صعود داشت که این رقم با خوانش بازار دررقم 101.2 در ماه گذشته مقایسه می شود.

طلا: ادامه صعودهای فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.60% داشت و هراونس آن برابر با 1301.00 دلارآمریکا بسته شد با توجه به ضعف دلار. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1304.70 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.28% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1297.40 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1290.10 ببرد.

نقره: معامله فلز سفید بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.75% داشت و هراونس آن برابر با 15.45 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن صعودهای بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.46 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.06% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می ورد که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 15.39 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 15.32 ببرد.

نفت خام: معامله پایین نفت خام پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 0.44% داشت و هربشکه آن برابر با 57.16 دلارآمریکا بسته شد پس از اینکه اداره اطلاعات انرژی در چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود پیش بینی های خود را برای رشد تولید نفتی آمریکا کاهش داد. همچنین موسسه تولیدات نفتی آمریکا(API) گزارش داد که موجودی نفت این کشور حدود 2.6 میلیون بشکه در هفته پایانی 8 مارچ 2019 افت داشت.