تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افت تراز بهای مسکن RICS انگلیس تا ضعیف ترین سطح از می 2011 در ماه فوریه
  • پیشرفت انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا در ماه مارچ
  • معامله پایین فرانک سوئیس در بازار امروز صبح
  • پیشروی فراتر از میزان برآورد تولید صنعتی حوزه یورو در ماه ژانویه

معامله دلار کانادا بر پایه ضعیف تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.48% داشت و دررقم 1.3291 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3311 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.15% بالاتر از قیمت بسته شده دلارکانادا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3276 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3240 ببرد. انتظار می رود جفت ارزی سطح مقاومت خود را دررقم 1.3358 پیدا کند و یک صعود میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3404 ببرد.

طلا: برگشت صعودهای فلز زرد در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا رشد 0.58% داشت و هراونس آن برابر با 1309.10 دلارآمریکا بسته شد با توجه به ضعف گسترده دلار. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1304.30 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.37% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا از بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1301.47 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1298.63 ببرد.

نقره: معامله فلز سفید بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.13% داشت و هراونس آن برابر با 15.47 دلارآمریکا بسته شد ضمن دنبال کردن صعودها در بهای طلا. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 15.40 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.45% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 15.34 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 15.29 ببرد.

نفت خام: معامله بالای نفت خام در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارامریکا رشد 2.08% داشت و هربشکه آن برابر با 58.35 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی EIA که نشان داد ذخیره نفتی آمریکا افت حدودا 3.9 میلیون بشکه ای تا رقم 449.1 میلیون در هفته پایانی 8 مارچ 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 58.43 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.14% بالاتر از قیمت بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.