تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • افت برآورد شده تولید صنعتی یورو در ماه مارچ
  • کاهش نرخ بیکاری ILO انگلیس تا کف 45 سال در دوماه ژانویه- مارچ 2019
  • افت بهای واردات و تولید کننده سوئیس در ماه آپریل
  • صعود شاخص اطمینان مصرف کننده وست پک استرالیا در ماه می

 

معامله دلارکانادا یک تاد پایین تر در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلار کانادا افت 0.18% داشت و دررقم 1.3460 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.3462 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از رقم بسته شده دلارکانادا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1.3450 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3437 ببرد.

 

طلا: ادامه زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.26% داشت و هراونس آن برابر با 1297.80 دلارآمریکا بسته شد با توجه به خوشبینی ها درمورد گفت و گوهای تجاری بین چین و آمریکا. دربازارآسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1296.70 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.08% پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 1293.73 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1290.77 ببرد.

 

نقره: معامله نسبتا پایین فلز سفید در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.14% داشت و هراونس آن برابر با 14.80 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 14.80 معامله می شود همراه با معامله نقره کمی پایین تر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را دررقم 14.74 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 14.68 ببرد.

 

نفت خام: معامله بالای نفت خام پیش از داده هفتگی ذخیره نفتی EIA

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارامریکا رشد 0.57% داشت و هربشکه آن برابر با 61.30 دلارآمریکا بسته شد با توجه به نگرانی ها نسبت به عرضه های نفت خام در پی گزارشاتی از حملات به تجهیزات اصلی عربستان. از سوی دیگر موسسه مواد نفتی آمریکا(API) گزارش داد که موجودی نفتی آمریکا صعود حدودا 8.6 میلیون بشکه ای تا رقم 477.8 میلیون بشکه در پایان هفته 10 می 2019 داشت. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 61.42 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.20% بالاتر از رقم بسته شده دلارآمریکا ازبازار دیروز.