تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه

 

  • نقره: معامله نقره بر پایه قوی تر در بازار امروز صبح
  • معامله دلار استرالیا یک تاد بالاتر در بازار صبح
  • معامله پایین تر پوند بریتانیا در بازار آسیا
  • برگشت سودهای یورو در بازار صبح

 

نفت خام: معامله پایین تر نفت پیش از داده هفتگی موجودی نفتی API

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا رشد 1.26% داشت و هربشکه برابر با 41..72 دلارآمریکا بسته شد باتوجه به ضعف دلارآمریکا. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 41.68 معامله می شود همراه با معامله نفت 0.10% پایین تر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 40.80 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 39.91 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 42.25 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 42.81 ببرد.

 

طلا: افزایش سودهای طلا در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا صعود 1.07% داشت و هرانس برابر با 1965.50 دلارآمریکا بسته شد ازآنجاکه دلارآمریکا تضعیف شد و باتوجه به افزایش تنش ها بین آمریکا و چین. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1988.90 معامله می شود همراه با معامله طلا 1.19% بالاتر از دلارآمریکا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1954.80 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1920.70 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 2011.50 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 2034.10 ببرد.

 

 

معامله پایین تر دلارکانادا در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر دلارکانادا افت 0.37% داشت و دررقم 1.3344 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 1.3356 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.09% بالاتر از دلارکانادا ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 1.3323 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1.3291 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را دررقم 1.3396 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 1.3437 ببرد.

 

معامله فرانک سوئیس بر پایه ضعیف تر در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلارآمریکا دربرابر فرانک سوئیس رشد 0.08% داشت و دررقم 0.9199 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 3 به وقت گرینویچ جفت دررقم 0.9209 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا 0.11% بالاتر از فرانک سوئیس ازپایان بازار روز گذشته. انتظار می رود که جفت دررقم 0.9174 تقویت شود و یک افت میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9139 ببرد. انتظار می رود که جفت نخستین سطح مقاومت خود را در رقم 0.9237 پیدا کند و یک افزایش میتواند آن را به سطح مقاومت بعدی 0.9265 ببرد.