تیترهای داغ روزانهتقویم فارکس فکتوری روزانه
  • صعود شاخص مدیران خرید Ivey کانادا در ماه اکتبر
  • افزایش صعودهای انجام شده دلار استرالیا در بازار آسیا
  • نتایج مطابق انتظارانتخابات میان دوره آمریکا- اثر محدود روی چشم انداز بازار کانادا
  • ژاپن در ماه سپتامبر مازاد تجاری را گزارش داد

معامله فرانک سوئیس یک تاد پایین تر در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ دلار آمریکا دربرابر فرانک سوئیس افت 0.09% داشت و دررقم 1.0020 بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت ارزی دررقم 1.0023 معامله می شود همراه با معامله دلارآمریکا کمی بالاتر از قیمت بسته شده فرانک سوئیس در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 0.9975 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 0.9926 ببرد.

طلا: افزایش زیان های فلز زرد در بازار آسیا

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ طلا دربرابر دلارآمریکا افت 0.09% داشت وهراونس آن برابر با 1227.80 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 1225.10 معامله می شود همراه با معامله طلا 0.22% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت ارزی سطح حمایت خود را دررقم 1220.27 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 1215.43 ببرد.

نقره: معامله ضعیف فلز سفید در بازار امروز صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نقره دربرابر دلارآمریکا رشد 0.24% داشت و هراونس آن برابر با 14.57 دلارآمریکا بسته شد. در بازار آسیا در ساعت 4 به وقت گرینویچ جفت فلزات دررقم 14.53 معامله می شود همراه با معامله نقره 0.27% پایین تر از قیمت بسته شده دلارآمریکا در بازار دیروز. انتظار می رود که جفت فلزات سطح حمایت خود را در رقم 14.46 پیدا کند و یک سقوط میتواند آن را به سطح حمایت بعدی 14.39 ببرد.

نفت خام: معامله پایین نفت خام در بازار صبح

به مدت 24 ساعت تا ساعت 23 به وقت گرینویچ نفت خام دربرابر دلارآمریکا افت ناچیز داشت و هربشکه آن برابر با 61.74 دلارآمریکا بسته شد پس از گزارش موسسه اطلاعات انرژی(EIA) که نشان داد ذخیره نفتی آمریکا 5.8 میلیون بشکه تا 431.8 میلیون در پایان هفته 2 نوامبر 2018 رشد داشت که این رقم، هفتمین رشد پیاپی می باشد.