مشتریان موفقمشتریان موفق پی سی م بروکرز

بروکر فارکس برای ایرانیان، حساب موفق ترین مشتری بورس دبی

Date Fund Balance(Dollar) % Return On Fund
Opening Balance 4,600,000.00
April 5,156,307.20 12.09
May 10,336,261.98 13.76
June 14,635,349.50 (19.82)
July 34,386,531.96 70.02
August 61,770,173.56 129.93
September 54,237,733.98 (83.67)
October 99,897,707.40 24.96
November 113,940,203.40 13.00
Total 113,940,203.40 160.94

نمودار دارائی حساب در آخر هر ماه

نمودار دارایی پی سی ام بروکرز