مشتریان موفقمشتریان موفق پی سی م بروکرز

یکی از پرسودترین حساب ها در سال 2011 بروکر فارکس برای ایرانیان

 

WEEKS DATE EQUITY P&L % OF RETURN DEPOSIT WITHDRAWAL
O pening Balance 24 .08.2011 9 ,949.00 9 ,949.00
1 st Week 26 .08.2011 10 ,369.58 420 .58 4 .23
2 ndWeek 02 .09.2011 11 ,105.18 735 .60 7 .40
3 rdWeek 09 .09.2011 9 ,281.18 -624.00 -7.31 1 ,200.00
4 th Week 16 .09.2011 9 ,956.58 675 .40 7 .72
5 th Week 23 .09.2011 9 ,334.58 578 .00 7 .22 1 ,200.00
6 th Week 30 .09.2011 9 ,609.78 1 ,675.20 24 .21 1 ,400.00
7 th Week 07 .10.2011 27 ,463.78 4 ,761.00 48 .12 15 ,893.00 2 ,800.00
8 th Week 14 .10.2011 22 ,597.78 -2,866.00 -12.07 2 ,000.00
9 th Week 21 .10.2011 21 ,980.78 3 ,283.00 12 .82 3 ,900.00
10 th week 28 .10.2011 31 ,120.78 9 ,140.00 73 .00
11 th Week 04 .11.2011 31 ,120.78 5 ,000.00
12 th week 11 .11.2011 26 ,105.78 -15.00 -0.18
Total 17 ,763.78 165 .16 25 ,842.00 17 ,500.00

کل سود حساب در مدت 12 هفته=165.16درصد
در صد سود سالانه =715.70 % (در صورتی که این پرفورمنس 12 هفته ای به همین منوال ادامه پیدا کند).  

(نمودار دارائی حساب در آخر هر هفته(به دلار
client